• Трудово право

Уволнение заради „Уронване престижа на работодателя“

д-р Тодор Капитанов

В редица случаи самото нарушаване на задълженията на работника или служителя може да не нанася големи вреди за работодателя

Pixabay

Задължението на работника или служителя да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие, не разпространява поверителна информация и пази доброто име на предприятието, на пръв поглед изглежда с второстепенно значение, но за тези нарушения в закона изрично е предвидена възможност да бъде наложено наказание дисциплинарно уволнение.

В редица случаи самото нарушаване на задълженията на работника или служителя може да не нанася големи вреди за работодателя – дали върху неговата репутация или върху имуществото му – и тези вреди могат да бъдат възстановени в пълен размер чрез ангажиране имуществената отговорност на работника или служителя. Когато обаче от поведението на служителя личи намерение да се възползва от предоставения му от работодателя достъп до материалните и нематериалните активи на предприятието или неполагане на необходимите усилия за точно изпълнение на трудовите задължения, вече е налице нарушение на задължението за лоялност.

Като примери в това отношение могат да бъдат посочени възползването от служебното положение за извличане на имотна облага за себе си или за другиго (например възползване от отстъпки, които са предоставени само на клиенти, или обратно – предоставяне на клиенти на отстъпка, която е предвидена само за работници или служители на работодателя), уронване на доброто име на работодателя (чрез най-широк кръг действия, включително и чрез нарушаване на съществуващи етични правила за поведение на работниците или служителите). Специален случай е извършването на конкурентна дейност по време на съществуването на трудовото правоотношение – в този случай работникът или служителят използва предоставените материални активи или поне придобития при работодателя опит, за да извършва същата работа.

Съдебната практика приема, че е налице злоупотреба с доверие дори доверието на работодателя да не е оправдано поради неумишлени действия на работника или служителя, изискването е само да е налице вина в гражданскоправен смисъл – т.е. да не е положена необходимата грижа за изпълнението на трудовите задължения.

Тези фактори обаче са от значение при преценка тежестта на дисциплинарното нарушение – когато от поведението на работника или служителя са настъпили вреди или то е било умишлено, доверието на работодателя е накърнено в по-голяма степен. Индикации за значението на доверието са възможността на работодателя за непосредствен контрол (т.е. по-тежко нарушение ще е злоупотребата с доверие, извършена от работник или служител, на когото поради характера на работата е дадена по-голяма свобода при вземането на решения и отчитането на извършената работа), съответно на работника или служителя да се свързва пряко с партньори и клиенти на работодателя.

Неизпълнението на задължението на работника или служителя за лоялност към работодателя е сериозно нарушение на трудовата дисциплина, но за валидно налагане на дисциплинарно наказание във всички случаи трябва да бъдат спазени предвидените от Кодекса на труда изисквания – за съразмерност и еднократност на наказанието, за предоставяне на възможност работника или служителя да даде обяснения за поведението си, за сроковете за издаване и за формата и съдържанието на заповедта за дисциплинарно наказание.

Вижте още:

РАБОТИТЕ В ГОРЕЩИНИТЕ? ЕТО ДО КОЛКО ГРАДУСА Е ПОЗВОЛЕНО

КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО, АКО СИ ТРЪГНА ПО-РАНО ОТ РАБОТА?

КОЛКО ВРЕМЕ НИ СЕ ПОЛАГА ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

МОЖЕ ЛИ ДА НИ НАБЛЮДАВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА?

ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЛИ, АКО НЕ РАБОТИМ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.