• Трудово право

Удръжки за длъжници, получаващи минимална работна заплата

д-р Тодор Капитанов

Каква е уредбата за работници и служители, които са длъжници, получаващи минимална работна заплата?

Canva

Доколкото по социални съображения не може да се допусне целият трудов доход на едно лице да се използва за погасяване на задълженията му, законът определя т.нар. несеквестируем доход – един минимум, който да гарантира задоволяването на базовите нужди на длъжника и неговото семейство. Определянето на секвестируемата част от дохода зависи от два фактора: размера на заплатата и броя на децата, които длъжникът издържа. Подробните правила се съдържат в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) на Република България.

Какви са законовите разпоредби относно взаимовръзките между минималната работна заплата и определянето на минимумът, гарантиращ базовите нужди на длъжните и техните семейства, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Минималната работна заплата служи като единица мярка за определяне на секвестируемата част от дохода на едно лице по смисъла на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). В него е предвидено, че ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

  • ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
  • ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;
  • ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

В тълкувателно решение Върховния касационен съд (ВКС) се дава отговор на един твърде дискусионен въпрос в практиката през последните години – дали думите „чийто размер е над минималната работна заплата“ се отнасят само за пенсиите, или и за трудовите възнаграждения.

Според ВКС „несеквестируемият минимум е определен абсолютно – в размер на минималната работна заплата, и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията. Няма основание да се приеме, че законодателят третира различно длъжниците, които получават доходи от полагането на труд, от тези, които получават доходи от пенсия. Какъвто и да е източникът на дохода, абсолютно несеквестируемата част е еднаква за всички длъжници – минималната работна заплата“. Следователно работниците и служителите, получаващи трудово възнаграждение до този размер, нямат секвестируема част от заплатата.

Припомням, че за защита на служителите, които полагат най-нискоквалифициран труд, е определена Минимална месечна брутна работна заплата, която към настоящия момент (2023 г.) е 780 лв. Това означава, че по закон, не може да бъде уговаряно месечно брутно възнаграждение (за полагане на нормален труд в нормално работно време) в по-малки размери.

Справка:

чл. 446 ГПК

Решение № 2 на ВКС от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК

Вижте още:

ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОЖЕ ДА НИ НАЛАГАТ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ?

МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД

ТРУДОВИТЕ МИ ПРАВА ПРИ ПОВИКВАНЕ ЗА АКТИВНА ВОЕННА СЛУЖБА

УВЕДОМЯВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

ДА ПРИЕМА ЛИ РАБОТА НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР?

В КОИ СЛУЧАИ ИМАМ ПРАВА НА СИНДИКАЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ?

Следваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.

Свързани статии