• Трудово право

Eднодневен трудов договор

д-р Тодор Капитанов

Има ли ограничения за еднодневния трудов договор и съща ли е процедурата при назначаване на хора като другите видове трудови договори?

Pixabay

В закона е предвидено, че трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година. Подобен трудови договор може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност “Растениевъдство” – само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тоест, извън посочените категории еднодневния трудов договор не е приложим и той ще бъде незаконосъобразен.

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. се създаде нормата, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден, като министърът на труда и социалната политика да издаде Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните трудовите договори .

Еднодневните договори може да се използват само от работодатели – регистрирани земеделски стопани. Естеството и предназначението на договора не позволява с него да се наемат работници за машинно прибиране на реколта, включително и за реколта от зърнени култури, царевица или друга земеделска продукция, различна от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Договорът не е приложим за наемане на работници за събиране на билки, за обработка на цветя или за дейности в животновъдството, както и за други икономически дейности: строителство, хотелиерство или ресторантьорство и др.

Чрез тези договори може да се възлага работа в основна икономическа дейност „Растениевъдство“, само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Договорът има задължителна форма – създаден е образец, който, за да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец и да е регистриран от съответната  Дирекция “Инспекции по труда”. Работодателите може да получат образци на трудовия договор в съответната дирекция Инспекция по труда по местонахождение на имота, за обработката на който ще се наемат работници ли да генерират сами по електронен път образци чрез специализирания за това портал. За да поиска разпечатване на съответен брой образци, работодателят/пълномощникът, при идването в съответната дирекция, следва да носи документите, които се предоставят при регистрация на образците, за да докаже качеството си на правоимащ да получи и регистрира такива трудови договори.

Справка:

В чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда

Вижте още:

ОФОРМЯНЕ НА ТРУДОВАТА КНИЖКА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

ПО КОЛКО ЛЕВА СЕ ПОЛАГАТ ЗА КОМАНДИРОВКА?

ЗАПЛАЩАНЕ НА ОТПУСКИ ПОРАДИ ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ

ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ШЕСТ ЗАПЛАТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, АКО СЪМ УВОЛНЕН?

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ПОВЕЧЕ ОТПУСК, АКО СМЕ С ТЕЛК?

КОИ ЗАПОРНИ СЪОБЩЕНИЯ СЕ ВПИСВАТ В ТРУДОВАТА КНИЖКА?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.