• Трудово право

Какви наказания може да налага работодателят?

д-р Тодор Капитанов

Ето какви могат да бъдат последствията за работника при нарушаване на трудовата дисциплина.

Pixabay

За нарушаване на трудовата дисциплина на работниците и служителите могат да бъдат налагани само посочените в Кодекса на труда наказания, като всички други наказания са недопустими и незаконосъобразни.

Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в Kодекса на труда (КТ) дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда (чл. 186 от КТ).

Спрямо чл. 187, ал. 1 от КТ, нарушенията на трудовата дисциплина са:

  • закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
  • явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
  • неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
  • произвеждане на некачествена продукция;
  • неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
  • неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
  • злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
  • увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
  • неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

В чл. 188 от КТ са предвидени следните дисциплинарни наказания при нарушаване на трудовата дисциплина:

1. Забележка (чл.188, т 1 от КТ) – морален укор към поведението на работника/служителя. Забележката има за правна последица създаването на състояние на наказаност на работника/служителя. При евентуално следващо нарушение на трудовата дисциплина, на работника/служителя може да се наложи и по-тежко дисциплинарно наказание.

2. Предупреждение за уволнение (чл.188, т.2 от КТ) – също морален укор, но в по-висока степен. Правните последици са същите като при забележката.

3. Дисциплинарно уволнение  (чл.188, т.3 от КТ) – като наказание изразява възможно най-тежък укор към поведението на работника/служителя. Има много съществена лична и имуществена последица – прекратяване на трудовото правоотношение едностранно. Работникът/служителят се лишава от работа и трудово възнаграждение. Нещо повече – спрямо чл. 221, ал. 2 от КТ при дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение. Предназначението на обезщетението е да компенсира вредите понесени от работодателя поради виновното поведение на работника или служителя, последица от което е налагането на дисциплинарно наказание “уволнение”.

При налагането на дисциплинарни наказания е важно да се спазва законоустановената процедура с оглед спазването на правата, както на работниците, така и на работодателя. Неспазването на тази процедура води до отмяна на наложеното наказание, ако то се разглежда в съда.

В чл. 193, ал 1 от КТ е уредено, че работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество (чл. 193, ал. 2 от КТ). Това обаче не важи, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина (чл. 193, ал. 3 от КТ)..

Спрямо чл. 194 ал. 1 от КТ дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му. В ал. 2 на същия член от КТ е уточнено, че при дисциплинарно нарушение, което е и престъпление или административно нарушение, свързано с възложената работа и установено с влязла в сила присъда или наказателно постановление, сроковете по предходната алинея започват да текат от влизането в сила на присъдата или на наказателното постановление. Сроковете по ал. 1 обаче не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск или участва в стачка.

Вижте още:

НЕ МИ ПЛАЩАТ КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ. Това е нарушение на закона!

БАВЯТ МИ ПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТАТА. Това е нарушение на закона!

НЕ МИ ИЗПЛАЩАТ ЦЯЛАТА ЗАПЛАТА. Това е нарушение на закона!

НАМАЛЯВАТ МИ ЗАПЛАТАТА БЕЗ МОЕ СЪГЛАСИЕ. Това е нарушение на закона!

НЕ МИ ПЛАЩАТ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД. Това е нарушение на закона!

НЕ МИ ПЛАЩАТ ЗА НОЩЕН ТРУД. Това е нарушение на закона!

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.