• Трудово право

Правила за подготовка и провеждане на стачка

д-р Тодор Капитанов

Законовите изисквания за подготовка и провеждане на стачни действия са уредени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС).

Pixabay

За да бъде стачката законна, се спазва следната последователност на действията, които задължително трябва да бъдат документирани:

1.         Документ №1. Искане – декларация от работниците и служителите до директора (чл. 3, ал. 2 от ЗУКТС)

2.         Документ №2.  Протокол за водени преговори по съответните искания и отказ за сключване на споразумение  за удовлетворяването им (чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗУКТС).

3.         Документ №3.  Протокол от общо събрание на колектива с решение за стачка (чл.11, ал. 2 от ЗУКТС).

4.         Документ №4. Предупреждение (уведомително писмо) за провеждане на стачка, съгласно чл.11, ал. 3 от ЗУКТС, до директора.

5.  Документ №5.  Споразумение с директор, съгласно чл.14, ал. 1,2 и 3 от ЗУКТС.       

Подготовка и провеждане на стачка

За спазване на процедурата при изготвянето на горните документи, както и за добра и ефективна организация, се прилага следната  последователност на действията:

Стъпка първа – Провеждане на Общо събрание на колектива

За да се избегне свикването на общо събрание при изготвяне на всеки отделен документ е необходимо на първото общо събрание да се обсъдят и вземат решения по следните пунктове:

1.         Изготвяне и утвърждаване на исканията към работодателя;

2.         Решение за стачка при неудовлетворяването на тези искания.

3.         Избор на единен стачен комитет (поименно) и упълномощаването му от общото събрание да води преговори с работодателя по определените искания, както и да ръководи стачните действия.

При провеждане на общото събрание се води надлежен протокол. В него се отразява дата, място на общото събрание, председателстващ, протоколчик, присъстващи и отсъстващи (като се отразява точния им брой, съобразен с щатно-списъчния състав на всички работещи по трудов договор в училището, детската градина, включително и тези, които са в дългосрочен отпуск по болест, майчинство, неплатен и др.), дневен ред, взетите решения (като се отчита точния брой на гласувалите “за”, “против” и “въздържали се”).

За да бъде законно решението за стачка е необходимо то да бъде взето с обикновено мнозинство (50% плюс 1) от общата численост на работещите. Към протокола може да бъде приложен списък с трите имена и подпис на гласувалите “за” ефективна стачка, което не е задължително, но е надлежно доказателство за истинността на гласуването. Законът не задължава гласувалите за ефективна стачка непременно да участват в нея, но за да стачкува дори и един човек е необходимо решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство      (50% плюс 1).

Стъпка втора

При наличие на протокол с решение, съгласно горното, избраният стачен комитет предприема следните действия:

1. Връчва исканията на  работодателя с входящ номер и дата, час.

2. Води преговори с директора, които се отразяват в съответен протокол и при недостигане на споразумение за удовлетворяване на исканията, това се отразява в него с подписите на страните по преговорите.

3. Стачният комитет връчва предупреждение (уведомително писмо – документ №4) – с входящ номер и дата и час до работодателя, в което задължително се отразява началото на стачката, нейната продължителност и органа, който ще я ръководи (стачният комитет поименно).

Това предупреждение се връчва най-малко седем пълни календарни дни преди обявената дата за начало на стачката.

4. Изготвяне и подписване на споразумение с работодателя.

Това споразумение се сключва най-малко три календарни дни преди началото на стачката.

То се сключва с цел:

– опазване на обществения ред;

– недопускане на нанасяне на непоправими вреди върху общественото и лично имущество в предприятието;

– промяна в работния план с цел осигуряване на условия на работа за тези, които не желаят да стачкуват;

– опазване живота и здравето;

– осигуряване на условия за комуникации с централата на синдикатите, масмедии и др.

Необходимо е всички тези документи да бъдат изготвени в два екземпляра, един от които се връчва на директора, а другият се съхранява в папка при стачния комитет, като на вторите екземпляри също се отразяват изходящи, входящи номера, дати и часове.

Единствено протоколът от общото събрание с решение за стачка не се предоставя на директора, а се съхранява  в папката на стачния комитет и се предоставя на съответните инстанции, ако се появи спор за законността на стачката.

Същото се отнася и за списъка с трите имена и подписи на гласувалите за стачка, ако е изготвен такъв (защото няма задължение за изготвянето на такъв по закон, но е най-сигурното доказателство за взето решение, със съответното мнозинство).

Докато трае стачката, работниците и служителите са длъжни да бъдат в предприятието през пълното установено за тях работно време (което според Кодекса на труда за цялата страна, включително и за учителите е осем часа). Стачкуващите не могат да предприемат действия, с които да пречат или създават допълнителни затруднения за нормално протичане на дейности извън трудовите им задължения, както и на нежелаещите да участват в стачката, които по време на нея изпълняват служебните си задължения в пълен обем.

Времето на участие в законна стачка на работника се зачитат за трудов стаж, но той не получава трудово възнаграждение за същото.

Колективът може без предварително предупреждение да участва в едночасова предупредителна стачка, която се провежда един единствен път в периода до началото на ефективните стачни действия, но само при условие, че са налице документи №1 и №3.

Справка:

Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС)

Вижте още:

ПРАВОТО НИ НА ОТПУСКА ПОРАДИ COVID-19

ОТПУСК ПРИ КРЪВОДАРЯВАНЕ

РАЗЛИЧНО ЛИ Е ЗАПЛАЩАНЕТО ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

ОТПУСК ПРИ СМЪРТ НА БЛИЗЪК РОДНИНА

КОГА ИМАМЕ ПРАВО НА ОТПУСКА ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН?

ЗАДЪЛЖЕН ЛИ СЪМ ДА ЗАПЛАЩАМ РАБОТНО ОБЛЕКЛО?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.