• Трудово право

Работно време при работа от разстояние

д-р Тодор Капитанов

Вижте как трудовото право определя работното време при работа от разстояние.

Canva

Понятието “работно време” означава времето, установено със закон, друг нормативен акт, с колективен трудов договор или индивидуален трудов договор, през което работникът или служителят е длъжен да бъде на разположение на работодателя на територията на предприятието или в друго определено от него място. През това време работникът или служителят осъществява  различни видове работа и изпълнява задължения съобразно професията, специалността и квалификацията си в съответствие с клаузите на индивидуалния трудов договор, правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и колективния трудов договор. Работодателят е длъжен да осигурява своевременно необходимите условия за изпълнение на трудовите задължения.

Работното време е един от измерителите на всеки вид труд и представлява период от време, през който се реализира трудова дейност. То е присъща мярка за редица права и задължения на работника или служителя, които са пряко или косвено свързани с количеството положен труд.

Българското трудово законодателство урежда разнообразни форми на работно време с цел осигуряване на по-гъвкави възможности за осигуряване на заетост, както и с максимално използване на възможностите за полагане на труд по няколко трудови договора.

С планираните изменения на трудовото законодателство, уреждащи работата от разстояние, се планират въвеждането на конкретни норми, свързани с регулирането на работното време в този режим на работа. Какви са те и как ще се прилагат, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Предлагат се промени, свързани с отчитането на свършената работа и контрола на работното време. Регламентира се, че работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, колективния трудов договор и правилника за вътрешния трудов ред в предприятието.

Изрично се изисква при организиране на работното време да се спазват установените в закона минимални размери на междудневната и седмичната почивка. Запазва се правото работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам да организира своето работно време (при спазване на уговореното работно време и предвидените в Кодекса на труда почивки), така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят е в комуникационна връзка с трети лица. Тези промени гарантират правото на почивка в съответствие с общите изисквания на трудовото законодателство, като се запазва възможността за гъвкавост при организацията на работата от страна на работника или служителя.

С предлаганите промени не се отменя изискването действително отработеното време да се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя. В този случай работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за достоверността на данните. Предвид все по-масовото използване на информационни системи за организация и отчитане на работата се регламентира алтернативна възможност действително отработеното време да се отчита и чрез автоматизирана система. По този начин се предоставя възможност за намаляване на административната тежест като отчитането на отработеното време няма да изисква попълване на отделен документ от работника или служителя и съответно обработването на информацията от работодателя, а за това ще е възможно да се използват информационните системи. В този случай работодателят е длъжен при поискване да предостави на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, достъп до данните в системата за отработеното от него работно време. Създава се сигурност за работника или служителя, който ще има информация за отчетеното работно време, което е свързано с трудовите и осигурителните му права.

Вижте още:

МИНИМАЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ПРАВО НА ЗАПЛАЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКА

КАК РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИЗЧИСЛЯВАТ РАБОТНОТО ВРЕМЕ?

КАК СЕ ФОРМИРАТ РАБОТНИТЕ ГРАФИЦИ ПРИ РАБОТА НА СМЕНИ?

КОГА ИМА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА РАБОТЕЩИ НА ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ?

Предишна СтатияСледваща Статия

д-р Тодор Капитанов

д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право с над 10 г. практически опит. Консултира водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.